National CPR Association

SHAG ON FIRE 2017
TERMS AND CONDITIONS

1. The dance festival (further called as „Festival”) will be organized under the name of “Shag On Fire”
2. The Organizers of the Festival are: Swing Culture, Music and Dance Section “KMiTa” Swing.
3. By filling out and submitting this registration form, the registering person is confirming his or
her intent to participate in the Festival.
4. A person who wants to take part in the Festival (further called as a “participant”), has to be over
18 years old. In case of person underage, there is a written permission by the parent or legal
guardian necessary.
5. All the participants during the Festival agree to these Terms and Conditions and to the instructions
given by the Organizers and other persons involved in the Festival.
6. The registration is available via http://sof2017.dancecamps.org website.
7. By filling out and submitting this registration, the participant agrees to processing of personal data
by the organizers as necessary for the completion of the registration process as permitted by law (In
accordance with the Act of the 29th of September 1997 on the Protection of Personal Data (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
8. The priority in taking part in the Festival belongs to participants registering as a couple. These
individuals have to fill the form separately and put their partners’ name in the corresponding box.
9. Filling the registration form on the website does not guarantee the participation in the Festival.
After submitting the form, the participant will receive an e-mail
confirming the registration. The final confirm of the participation is made by making a Payment. If
you will not receive a confirmation e-mail, please report it by sending a message on This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10. After receiving an information about the chosen payment method, the registrant has 7 days in
which to make the payment which is also a participation guarantee. In order to finalize the reservation of a spot at the workshops and/or parties the registrant should pay the whole required payment or an advance of at least 50% of the required sum. In the case of paying the 50% advance, the remaining half is to be paid upon arrival.
If a registrant does not pay within 7 days, his or hers registration may be cancelled.
11. If the participant would like to resign from the participation in the Festival
a) 5 days after the payment (excluding the case given in letter c) – the payment will be returned but
reduced by banking fees.
b) More than 5 days after payment – the Organizers will return 50% of the payment reduced by banking fees.
c) After the 20'th of September 2017 – the payment will not be returned.
12. Number of places in groups is limited. At the point of the full number of participants in a group or
of the big disproportion between number of leaders and followers, a person registered can be
inscribed on the waiting list.
13. The Organizers do not take responsibility for the participant’s accidents (including injuries and
health damages) and losses, thefts and possession’s damages happened of any reason.
14. The Organizers reserve the right to exclude a person disturbing a Festival’s course, being
inebriated or under the influence of intoxicants from the participation in the Festival without any
payback.
15. The Organizers do not take responsibility for chance events (e.g. illness of instructors) and their
consequences.
16. The Organizers reserve the right to make changes in the schedule through the duration of Shag On Fire Festival.
17. The Organizers reserve the right to use any photographs and film taken during the Festival for
promotional reasons.
18. The Organizers are required to commit to all efforts in guaranteeing all participants an awesome
time at Shag On Fire Festival.
19. If you wish to receive a bill should report it to the organizers before the start of the festival.


SHAG ON FIRE 2017
REGULAMIN

1. Festiwal taneczny (zwany dalej „festiwalem”) organizowany będzie pod nazwą „Shag On Fire”
2. Organizatorem Festiwalu jest Sekcja Kultury, Muzyki i Tańców Swingowych “KMiTa” Swing.
3. Wysyłając swoje dane za pośrednictwem formularza rejestracji osoba rejestrująca się potwierdza
wolę uczestnictwa w festiwalu.
4. Udział w Festiwalu może wziąć osoba (zwana dalej „uczestnikiem”), która ukończyła 18 lat. W
przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda prawnego opiekuna.
5. Wszyscy uczestnicy w trakcie całego festiwalu zobowiązują się do przestrzegania postanowień
niniejszego regulaminu oraz stosowania się do poleceń organizatorów oraz podmiotów
zaangażowanych w przebieg festiwalu.
6. Proces rejestracyjny odbywa się za pośrednictwem strony internetowej http://sof2017.dancecamps.org
7. Wysyłając swoje dane za pośrednictwem formularza rejestracji uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rejestracji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133
poz. 883).
8. Pierwszeństwo udziału w Festiwalu mają Uczestnicy zgłaszający się w parach. Osoby rejestrujące
się jako para, powinny oddzielnie wypełnić formularz rejestracji wpisując w przeznaczonym na to
polu nazwisko partnera.
9. Zgłoszenie chęci udziału w wydarzeniu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego
nie stanowi gwarancji udziału w festiwalu. Po wypełnieniu formularza uczestnik
otrzyma wiadomość potwierdzającą dokonanie rejestracji. Ostatecznym potwierdzeniem
uczestnictwa w festiwalu jest dokonanie wpłaty. W przypadku nieotrzymania od organizatora żadnej
wiadomości po wypełnieniu formularza rejestracji należy niezwłocznie zgłosić ten fakt wysyłając email
na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10. Po otrzymaniu informacji na temat wybranej metody płatności uczestnik ma 7 dni na dokonanie
wpłaty. Dokonanie wpłaty stanowi gwarancję miejsca na warsztatach i imprezach. Aby ostatecznie potwierdzić rezerwację miejsca na warsztatach lub/i imprezach należy wpłacić całkowitą kwotę lub zaliczkę w wysokości 50% całkowitej kwoty. W przypadku wyboru zaliczki należy wpłacić pozostałą część należności po przyjeździe na miejsce.
Jeśli uczestnik w ciągu 7 dni nie dokona wpłaty, jego rejestracja może zostać skasowana.
11. Jeśli uczestnik zrezygnuje z udziału w festiwalu
a) W ciągu 5 dni od dokonania wpłaty (z wyjątkiem przypadku opisanego w punkcie c) – wpłacona
kwota zostanie zwrócona w całości po potrąceniu kosztów operacji bankowych;
b) Po upływie 5 dni od dokonania wpłaty – organizatorzy zwracają 50% po potrąceniu kosztów operacji bankowych;
c) Po 20.09.2017 – zaliczka nie zostanie zwrócona.
12. Liczba miejsc w poszczególnych grupach na warsztatach jest ograniczona. W przypadku
wyczerpania się limitu miejsc lub znacznej dysproporcji pomiędzy ilością partnerów i partnerek w
danej grupie, osoby rejestrujące się mogą zostać wpisane na listę oczekujących.
13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki (w tym urazy oraz uszczerbki na
zdrowiu) oraz straty, kradzieże lub szkody w mieniu uczestników festiwalu powstałe z jakiejkolwiek
przyczyny.
14. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Festiwalu, bez zwrotu wpłaconych pieniędzy,
osób, które, zakłócają przebieg festiwalu, znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających.
15. Za zdarzenia losowe i ich konsekwencje (np. choroba instruktora), organizatorzy nie ponoszą
odpowiedzialności.
16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian w harmonogramie w czasie trwania
festiwalu Shag On Fire.
17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych wszelkich
zdjęć i filmów zrobionych w czasie festiwalu.
18. Organizatorzy zobowiązują się dołożyć wszelkich starań, aby zagwarantować
wszystkim uczestnikom świetną zabawę w czasie festiwalu.
19. W przypadku chęci otrzymania rachunku należy zgłosić to organizatorom przed rozpoczęciem
festiwalu.

News

Welcome to Hell!
Welcome to Hell!14 Jul 2017

This year we have something special for y'all - Kazanów Chamber (135 meters underground) in the unique Wieliczka Salt Mine..

It's quite pretty, isn't it? Don't worry we promise this floor will be on fire. Why?

Because you will rock this place hard!

 

 

 

Read more
Registration for Shag on Fire 2017
Registration for Shag on Fire 201713 Jul 2017

The registration for Shag on Fire 2017 starts on Friday 28th July 2017 at 8p.m.(UTC + 01:00) (link will appear on the website - Registration tab). Stay tuned :)

Read more